ALGEMEEN

Algemene voorwaarden

Artikel 1
Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen V&H Huisje en de cliënt/opdrachtgever waarop V&H Huisje deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2
Inspanning V&H Huisje

1. De schoonheidsspecialiste zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld.
3. V&H Huisje is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. De schoonheidsspecialiste zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

Artikel 3
Afspraken

1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk achtenveertig uur voorafgaande aan de afspraak aan V&H Huisje melden.
2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag V&H Huisje 20 % van het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt aanrekenen met een minimum bedrag van 25,00 €.
3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt aanrekenen.
4. Indien de cliënt bij meer dan dertig minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch 20 % van het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt aanrekenen.
5. V&H Huisje moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Doet zij dit niet zal de cliënt op de volgende behandeling een korting van 20 % ontvangen.
6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 2 en 5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 4
Persoonsgegevens en privacy

1. De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
2. De schoonheidsspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
3. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
4. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
5. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 5
Betaling

1. V&H Huisje vermeldt prijzen van de behandelingen op de website. De prijzen van producten zijn zichtbaar in de salon.
2. De vermelde prijzen zijn inclusief verschuldigde BTW.
3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.
5. Als de betaling niet contant is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 2 werkdagen na  op het door V&H Huisje aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van 5 werkdagen is de schoonheidssalon zonder ingebrekestelling in verzuim en is de cliënt de wettelijke rente, vermeerderd met 2% rente aan V&H Huisje verschuldigd.
6. Wanneer een opdrachtgever/cliënt één maand na datum behandeling nog niet heeft voldaan, is V&H Huisje  gerechtigd om een Incassobureau in te schakelen. De extra kosten hiervan komen geheel voor rekening van de opdrachtgever/cliënt.
7. Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigen en of fouten.

Artikel 6
Aansprakelijkheid

1. V&H Huisje is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over Algemene voorwaarden V&H Huisje, lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
2. V&H Huisje is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.
3. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van V&H Huisje zelf.

Artikel 7
Klachten

1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van V&H Huisje.
2. V&H Huisje moet binnen 5 kalenderdagen adequaat antwoord geven.
3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal V&H Huisje de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal de schoonheidssalon het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden, zie artikel 8.
5. Indien V&H Huisje en de klant niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de schoonheidsspecialiste het geschil voorleggen aan de leverancier en/of wetgever.

Artikel 8
Garantie

1. V&H Huisje geeft de cliënt vijf dagen garantie op de behandelingen en producten.
2. Deze garantie vervalt indien, zie leden 3 t/m 7 van dit artikel.
3. De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste/pedicure over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.
4. De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste/pedicure geadviseerde producten heeft gebruikt.
5. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
6. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
7. De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt.
8. Na een behandeling kan de huid een reactie geven de cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

Artikel 9
Beschadiging en diefstal

1. V&H Huisje heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Dit geldt ook voor schade aan het bedrijfspand en/of ruimte waar V&H Huisje is gevestigd.
2. V&H Huisje meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 10
Behoorlijk gedrag

1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
3. Bij V&H Huisje wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de code van schoonheidsspecialisten.
4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

Artikel 11
Recht
1. Op elke overeenkomst tussen V&H Huisje en de cliënt is het Belgische recht van toepassing.
2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van V&H Huisje (https://vhhuisje.ibeauty.be/).